Αναπτυξιακά Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η εταιρεία μας αποτελείται από έμπειρους και ικανούς οικονομολόγους, με γνώσεις και εμπειρία πάνω στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών. Έχοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα στα οποία πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να εγκριθούν.

Διεκπεραιώνουμε τις κάτωθι εργασίες: